Skip to content

Kur mūzikas nozares pārstāvjiem gūt finansiālu atbalstu ekonomisko seku pārvarēšanai?

Ņemot vērā piespiedu dīkstāvi, mūzikas industrijas darbiniekiem var būt nepieciešams finansiāls atbalsts kā primāri sadzīves pamatjautājumu atrisināšanā, tā arī savas mākslinieciskās darbības turpināšanā, jau laicīgi domājot par ekonomisko seku pārvarēšanu.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātajai personai ir jāvēršas ar iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), apliecinot, ka iesniegumā norādītajā laika periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības. Dīkstāves pabalsta apmērs tiks noteikts pēc VID rīcībā esošās informācijas – pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem. Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.

Ja pašnodarbinātais jau ir vienreiz sniedzis pieteikumu VID un saņēmis atteikumu – jo nekvalificējās pēc vecajiem MK noteikumiem – tad, vēlreiz piesakoties, NEIZMANTOT automātisko pieteikšanās veidlapu VID mājaslapā, bet JĀRAKSTA BRĪVAS FORMAS IESNIEGUMS ar lūgumu pārskatīt dīkstāves pabalstu piešķiršanu, jo ir mainīti pieteikšanās kritēriji. (Izmantojot automātisko veidlapu, IT sistēma konstatē, ka šomēnes jau ir sniegts atteikums un nepieņem.)

Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru piešķir Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, ja tam nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai. Krīzes pabalsts pieejams visās Latvijas pašvaldībās.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalstu; pabalstu veselības aprūpei; pabalstu izglītības ieguves atbalstam; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; pabalstu krīzes situācijā; apbedīšanas pabalstu; pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas.

– atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

– personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) biedriem ir iespēja saņemt avansu 30% apmērā par 2020. gada ienākumiem.

AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds izsludinājis Autora stipendiju papildu konkursu, kam var pieteikties līdz 2020. gada 17. maijam.  Vienas stipendijas apmērs jauna darba radīšanai ir 700 eiro.

Pieteikumā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Aprakstam vēlams pievienot pielikumus.

Autoru stipendiju konkursam nevar pieteikt iesāktus vai jau īstenotus darbus, un saskaņā ar nolikumu tajā nav tiesīgi piedalīties autori, kuri stipendiju jau saņēmuši iepriekš un kopš tās saņemšanas nav pagājis gads. Padomes lēmums būs zināms maija nogalē.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit