Skip to content
Kopš Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas eksports dibināšanas 2012. gada ir izveidota un nostiprināta biedrības struktūra un darbības modelis, nodrošinot aktivitāšu izvērsumu gan Latvijā, gan starptautiski.

Mērķi:

 • Atbalstīt Latvijas izpildītāju un producentu darbību un veicināt mūzikas industrijas attīstību Latvijā un Latvijā producētas mūzikas eksportu
 • Veicināt un atbalstīt konkurētspējīgu mūzikas ierakstu radīšanu un palielināt latviešu mūzikas izmantošanas apjomu, izglītojot Latvijas izpildītājus un fonogrammu producentus
 • Būt par Latvijas mūzikas industrijas oficiālo pārstāvi Eiropas un starptautiskajās industrijas konferencēs un izstādēs
 • Būt par oficiālo sadarbības partneri Baltijas, Eiropas un pasaules mūzikas industriju sadarbības projektos
 • Apmācīt Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus eksporta jautājumos un globālos mūzikas industrijas jautājumos

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk – LaIPA) un biedrība „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” (turpmāk – LMIC) 2012. gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu dibināt biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” (turpmāk – Lmab/Lme), kas 2012.gada 9. novembrī ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Šāda iniciatīva ir nākusi pēc vairāku gadu diskusijām gan LaIPA valdē, gan biedru kopsapulcēs, gan LMIC lēmējinstitūcijās un ir apskatīti dažādi Latvijas Mūzikas eksporta darbības modeļi un mehānismi. Iemesls diskusijām par Latvijas Mūzikas eksporta nepieciešamību radās pēc fonogrammu izmantotāju iesniegto atskaišu apstrādes un atlīdzības sadales, kas uzrādīja, ka no visa izmantotās mūzikas apjoma un attiecīgi sadalītās atlīdzības tikai 20%-30% no atlīdzībām paliek Latvijā – pārējie 70-80% nonāk lielo ierakstu kompāniju vai citu valstu tiesību īpašnieku kontos.

Vienlaikus, no ārvalstīm ienākošā atlīdzība Latvijas izpildītājiem un fonogrammu producentiem (mūzikas ierakstu kompānijām) ir niecīga – tas ir tiešs atspoguļojums tam, ka Latvijā radītās mūzikas izmantojums ir niecīgs. Vērtējot iespēju palielināt Latvijā radītās mūzikas apjomu, LaIPA secināja, ka tas mūzikas proporcionālais sadalījums, kas pastāv Latvijā, ir nostabilizējies un nav tāpat vienkārši maināms. Iemesli tam ir dažādi, tomēr visi no tiem noved pie nepieciešamības radīt labvēlīgus apstākļus, dot iespēju un atbalsta punktu Latvijas izpildītājiem un fonogrammu producentiem – veicināt Latvijā producēto mūzikas ierakstu kvalitāti, piesaistot profesionālus producentus, izglītot tiesību īpašniekus par veidiem kā pašiem producēt savus ierakstus un kā tos veiksmīgi izplatīt, kā arī par dažādām mārketinga metodēm.

Mūzikas eksporta organizācijas darbojas praktiski visās Eiropas Savienības valstīs vai nu kā Mūzikas informācijas centru satelītorganizācijas vai arī neatkarīgi Mūzikas eksporta organizāciju uzdevums ir veicināt valsts

mūzikas industrijas attīstību, gādāt par starptautisko mārketingu un veicināt Latvijas mūzikas eksportu. 

Agnese Cimuška-Rekke

Agnese Cimuška-Rekke

Izpilddirektore

Epasts

agnese@musiclatvia.lv

Saskaņā ar Lmab/LMe statūtiem izpilddirektors:

 • organizē un nodrošina Biedrības kopsapulces un valdes lēmumu izpildi;
 • vada un pārzina Biedrības lietas;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs,organizācijās, komercsabiedrībās un nevalstiskās organizācijās, tiesās, šķīrējtiesās, kā arī ārvalstu un starptautiskās organizācijās;
 • izsniedz pilnvaras, atver bankās norēķinu kontus;
 • nodrošina Biedrības līdzekļu izmantošanu statūtos paredzētiem mērķiem;
 • pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši šiem Statūtiem un Biedrības valdes lēmumiem;
 • vadoties no veicamo darbu apjoma, nosaka darbinieku skaitlisko sastāvu un personālo sastāvu, kā arī darba samaksas kārtību un apmēru;
 • pieņem un atlaiž Biedrības darbiniekus;
 • nodrošina grāmatvedības, lietvedības un statistikas uzskaites kārtošanu;
 • Biedrības kopsapulces apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz civiltiesiskus darījumus, kārto izdevumus;
 • izveido Biedrības iekšējās struktūrvienības un nosaka to darbības principus un kārtību;
 • izlemj citus ikdienas jautājumus un vada citas lietas, kas nav kopsapulces un valdes kompetencē;

Par Biedrības biedru var kļūt juridiska persona, kas vēlas piedalīties Biedrības mērķu sasniegšanā ar aktīvu darbību vai tās atbalstīšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Ja Lmab/Lme Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā gadamaksa.

Juridiskām personām biedra gada maksa 100 EUR apmērā, veicot pārskaitījumu.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

Biedri:

 • SIA „Astro Music”
 • SIA „Izdevniecība MicRec”
 • SIA „de Busul Music”
 • SIA „Mūzika Baltika”
 • SIA „Instrumenti”
 • SIA „Prāta Vētras Skaņu Ierakstu kompānija”
 • SIA „TSP Music”
 • SIA „Pietura 1984”
 • Biedrība “Latvijas Rokmūzikas asociācija”
 • SIA „Lo-Fi”
 • “LaIPA”
 • “Latvijas Mūzikas informācijas centrs”
 • SIA “Flame And The Rolltones”
 • SIA “Carnival Youth”
 • “Lauska”
 • SIA “Every Little Thing”
 • SIA “Aminata Music”
 • “Very Cool People”
 • Biedrība “HI”
 • SIA “Mikrofona Ieraksti”
 • SIA “Dagamba”
 • SIA “ALPC”

Ja vēlies pievienoties LLMab/LMe, aizpildi un paraksti zemāk pievienoto iestāšanās pieteikuma anketu un nosūti to mums uz agnese@musiclatvia.lv

Kopsapulces kompetence:

 • grozījumu izdarīšana statūtos;
 • valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana, ja statūtos šādas tiesības nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai;
 • lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
 • Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē, ja statūtos nav noteikts citādi;

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem, no kuriem 2 valdes locekļi ir LaIPA valdes apstiprināti pārstāvji, nodrošinot žanrisko daudzveidību.

Valdes locekļi:

Liena Grīna

Guna Zučika

Egīls Šēfers

Līva Pētersone-Kļaviņa

Juris Zalāns

Valdes funkcijas:

 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē
 • Valde pārstāv biedru interesēs laikā starp kopsapulcēm;

 • Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi un/vai pilnvarot trešo personu pārstāvēt Biedrību

Valdes locekļus nominē un ieceļ ar Biedru kopsapulces lēmumu uz 2 gadiem. Biedrības pirmās valdes darbības termiņš beidzas ne ātrāk kā otrajā biedru kārtējā kopsapulcē pēc Biedrības dibināšanas.

Atbalsts

2017. gada 20. oktobrī ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas eksporta veicināšanai” rezultātus, Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēdza līdzdarbības līgumu līdz 2020. gada 19. oktobrim.

2015.gada 14. aprīļa LaIPA valdes sēdes balsojumā tika pieņemts lēmums biedrībai  Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/ Latvijas Mūzikas eksports 2015. gada projektiem piešķirt arī papildu finansējumu 1% apmērā, ko veido kā atsevišķu fondu finansiālam atbalstam mūziķiem ceļojumu izdevumu segšanai un dalībai mūzikas industrijas konferenču/festivālu skatēs jeb showcase 2015. gadā.

LaIPA biedri 2015. gada 30. marta Kopsapulcē lēma, ka nolūkā veicināt Latvijas mūzikas eksportu un konkurētspēju biedrībai  Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports   arī šogad tiks piešķirts finansējums 3% apmērā no 2014. gadā iekasētajām atlīdzībām. 

2014. gada 1. jūlijā ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas eksporta veicināšanai” rezultātus,  Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports   un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēdza līdzdarbības līgumu līdz 2017. gada 30. jūnijam.

2014. gada 18. martā ar LaIPA biedru kopsapulces lēmumu tika piešķirts  Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports  finansējums 3% apmērā no ikgadējās, iekasētās atlīdzības kopējās summas, lai veicinātu Latvijā radītas mūzikas atpazīstamību starptautiski. 

2013. gada 19. martā ar LaIPA biedru kopsapulces lēmumu tika piešķirts  Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports   finansējums 3% apmērā no ikgadējās, iekasētās atlīdzības kopējās summas, lai veicinātu Latvijā radītas mūzikas atpazīstamību starptautiski. No 2012. gada iekasētās atlīdzības kopējās summas LaIPA novirzīja 19 433,8 latu Latvijas mūzikas eksporta veicināšanai.

2012. gada 17. decembrī Kultūras ministrija piešķīra finansējumu 3000 latu apmērā biedrības darba uzsākšanai.

Music Export Latvia mājas lapu finansēja Latvijas Republikas Kultūras ministrija  un  Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA)

Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports ir noslēdzis 2016. gada 22.jūnijā līgumu Nr.SKV-L-2016/486 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds