Skip to content

Biedrība “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” īsteno Eiropas Savienības fonda projektu

Biedrība “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” 2023. gada 2. augustā noslēgusi līgumu Nr. 13.1.4.0/23/I/016 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports darbības atbalsts” pamatdarbības nepārtrauktības nodrošināšana un Covid-19 seku pārvarēšanas pasākumi” (turpmāk— Projekts) īstenošanu, kas norisinās 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros.

Līgums noslēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 808 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2023. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 39-2-60/3828 par projekta iesnieguma “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports darbības atbalsts.” (turpmāk — Projekts) apstiprināšanu un 2023. gada 17. jūlija atzinumu Nr. 39-2-60/4557 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi,

Projekta nosaukums: biedrības “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports darbības atbalsts” pamatdarbības nepārtrauktības nodrošināšana un Covid-19 seku pārvarēšanas pasākumi

Projekta finansējums: no ERAF līdzekļiem ir 79.615 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot EUR 8 613.18; no valsts budžeta – 20.385 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot EUR 2 205.37.

Projekta īstenošanas termiņš: 2023. gada 31. decembris.

Projekta mērķis: mazināt Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabāt darbavietas biedrībā “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports darbības atbalsts”, kas darbojas kultūras nozarē un veicina daudzveidīgu skatuves mākslas attīstību, nodrošina nepārtrauktu starptautisko apriti un sadarbību laikmetīgās skatuves mākslas jomā. Projektā plānotās darbības – dalība starptautiskos pasākumos un radošās izpētes braucieni, kas veicina starptautisko sadarbību un profesionālo izaugsmi, sekmē un popularizē daudzveidīgu kultūras produktu (tostarp laikmetīgās skatuves mākslas) pieejamību Latvijā, tādējādi risinot iesnieguma 1.3. apakšpunktā aprakstītās projekta mērķa grupas problēmas. Vienlaikus mērķa sasniegšanai tiks nodrošināta telpu noma un uzturēšana, kas nepieciešama biedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, mazinot krīzes izraisīto seku ietekmi.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit