Skip to content

Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām

autoratlīdzība, izpildītājatlīdzība; zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri, ienākumi no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu, kompensācija par jebkurām autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) un ienākumam, kas gūts, atsavinot mantiskās tiesības uz darbu;

Latvijas Republikā juridiskās personas un fiziskās personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējs, izmaksājot fiziskai personai autoratlīdzību jeb honorāru, izmaksas brīdī ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Pirms IIN ieturēšanas no autoratlīdzības summas tiek atskaitīti autora attaisnotie izdevumi. Attaisnotajiem autoru izdevumiem var piemērot divu veidu likmes: 50% un 25%.

– 50 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas: par dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem; par horeogrāfiskiem darbiem, pantomīmām un to izpildījumiem; par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem; par audiovizuāliem darbiem; par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbiem un citiem mākslas darbiem; par lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām un scenogrāfijas darbiem; par dizaina darbiem; par fotogrāfiskiem darbiem un darbiem, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; par celtņu, būvju un arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem un celtņu un būvju risinājumiem, citiem arhitektūras darinājumiem, pilsētbūvniecības darbiem un dārzu un parku projektiem un risinājumiem, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltām būvēm un īstenotiem pilsētbūvniecības vai ainavu objektiem; par ģeogrāfiskām kartēm, plāniem, skicēm un plastiskiem darbiem, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm; par apdarēm, muzikāliem aranžējumiem, ekranizācijām un tamlīdzīgiem darbiem; par atklājumiem, izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem; par dizaina projektiem;- 25 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas: par literāriem darbiem (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi) un to izpildījumiem, tai skaitā par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos; par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem; par tulkojumiem, pārstrādātiem darbiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, apskatiem, dramatizējumiem, darbu krājumiem (enciklopēdijas, antoloģijas, atlanti un tamlīdzīgi darbu krājumi) un datubāzēm.

Tā kā attaisnotos izdevumus piemēro autoratlīdzības izmaksātājs, izdevumu faktiskie attaisnojuma dokumenti, piemēram, čeki nav obligāti jāuzrāda. Taču autors var uzskaitīt arī faktisko izdevumu čekus un,  iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, veikt IIN pārrēķinu, ja faktiskie ar zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu saistītie izdevumi, kas apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem, pārsniedz minētās izdevumu normas.

Kad no autoratlīdzības summas ir atskaitīti autora izdevumi 25 vai 50 % apmērā, no atlikušās summas tiek aprēķināts un ieturēts IIN, vadoties pēc progresīvā nodokļa likmes.

Parasti tiek piemērota 20 % IIN likme, bet, izvērtējot attiecīgo situāciju, var piemērot arī lielāku IIN likmi.

Ja autoratlīdzības saņēmējs nestrādā algotu darbu, pasūtītājam var iesniegt arī savu algas grāmatiņu, lai honorāram piemērotu VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Jāņem vērā! Ja autoratlīdzība tiek saņemta no ārzemēm, tad par IIN nomaksu atbild pats autoratlīdzības saņēmējs.

Pirmkārt, tas uzliek pienākumu obligāti iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Otrkārt, ir nepieciešams ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprināts dokuments, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa. Šādi ir iespējams samazināt aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas būs jāsamaksā Latvijas Republikai.

Šis nosacījums attiecas arī uz atlīdzībām no mūzikas digitālās straumēšanas/pārdošanas servisiem, atlīdzībām par darba izmantošanu / atskaņošanu ārvalstu radiostacijās utml. Tāpēc svarīgi ir sekot līdzi  saņemtās autoratlīdzības atskaitēm!

Autoratlīdzības izmaksātājs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 % apmērā no pilna autoratlīdzības apmēra. Šī iemaksa tiek novirzīta atlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai.

Autoratlīdzības saņēmējam ir pienākums reģistrēties VID kā pašnodarbinātajam, ja autoratlīdzības peļņa mēnesī pārsniedz 430 EUR (minimālais obligāto iemaksu objekts), un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb VSAOI  32,15 % apmērā –  t.i. ne mazāk kā 138,25 EUR mēnesī. Šīs iemaksas jāveic reizi ceturksnī: līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.janvārim.

Ja autoratlīdzības saņēmējs strādā algotu darbu un par to tiek veiktas VSAOI vismaz no 430 EUR, tad nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un no autoratlīdzības vēlreiz nav jāmaksā VSAOI.

Pievērs uzmanību mēneša apgrozījumam, jo īpaši tajos mēnešos, kad saņem ikgadējo atlīdzību no kolektīvo tiesību pārvaldības organizācijām, piemēram, LaIPA, kas producentiem un izpildītājiem atlīdzības pārskaita divas reizes gadā – jūlijā un decembrī/ janvārī.

No atlīdzības summas LaIPA ietur 20 % IIN ( mantinieka līguma gadījumā 23 % no visas atlīdzības summas), kā arī % faktisko administratīvo izdevumu segšanai. LaIPA no producentu, izpildītāju atlīdzības neveic 5% iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai.

Zini! Ja saņem, piemēram, bērnu kopšanas pabalstu, vienojies ar LaIPA par to, ka atlīdzība tiks izmaksāta vēlāk – atlīdzības izmaksāšanu iespējams atlikt līdz trim gadiem.

Ja autoratlīdzība tiek izmaksāta Latvijas Republikas nerezidentam, tad tiek piemērota 23 % IIN likme. Minēto nodokļa likmi piemēro ienākumam, no  kura var tikt atskaitītas noteiktās attaisnoto izdevumu normas, kas saistītas ar šo darbu radīšanu.

Autoratlīdzības izmaksātājs obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 5% apmērā neveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit